Przekształcenie przedsiębiorcy a przeniesienie licencji transportowej

Zasadą jest, że zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika ani licencji transportowej nie można odstępować osobom trzecim lub przenosić uprawnień z nich wynikających na osoby trzecie. Taka reguła wynika z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2013 r., poz. 1414, z późn. zm., dalej „ustawa o transporcie drogowym”). Przy czym powyższy zakaz nie jest bezwzględny, bowiem zgodnie z art. 13 ust. 2 analizowanej ustawy:

 „Organ, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji wspólnotowej lub licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1 pkt 1 lub 2 lub ust. 2, przenosi, w drodze decyzji administracyjnej, uprawnienia z nich wynikające w razie:

1) śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, w szczególności spółki jawnej lub komandytowej,

2) połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.), albo sprzedaży przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 i 978), przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję;

- pod warunkiem spełnienia przez przedsiębiorcę przejmującego uprawnienia wynikające z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wymagań określonych w art. 5 ust. 2 lub pod warunkiem spełnienia przez przedsiębiorcę przejmującego uprawnienia wynikające z licencji wymagań odpowiednio określonych w art. 5a lub art. 5c ust. 1 lub 2.”

Zatem przedsiębiorcy mają możliwość przeniesienia przysługujących im zezwoleń i licencji transportowych w przypadku ich połączenia, podziału lub przekształcenia. W takim celu trzeba wystąpić do organu, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika bądź odpowiedniej licencji z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przeniesienia uprawnień z nich wynikających.

W praktyce powyższa regulacja może być przydatna np. dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w branży transportowej. Wraz z rozwojem swojej firmy niewątpliwie staną przed dylematem, czy przekształcić prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą w spółkę prawa handlowego. Do takiego przekształcenia może dojść w oparciu o przepisy art. 5841 – 58413 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.). Wówczas przekształcany przedsiębiorca stanie się wspólnikiem wybranej przez siebie spółki (np. sp. z o. o.), z chwilą jej wpisania Krajowego Rejestru Sądowego. Co do zasady wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego przejdą na nowo utworzoną spółkę. Przy czym wyjątkiem będzie przeniesienie licencji transportowych, które nie przejdą na spółkę z mocy prawa, a co do których właściwy organ będzie musiał wydać decyzję o przeniesieniu.

Na koniec warto jeszcze odnieść się do terminu przenoszonej licencji transportowej. Wydawałoby się oczywiste, że treść licencji powinna być tożsama z treścią licencji dotychczasowej, a więc przenoszona licencja transportowa powinna być udzielona na ten sam okres, na jaki została wydana przedsiębiorcy przed przekształceniem (ochrona praw nabytych). Oznacza to, że jeżeli pierwotnie przedsiębiorca posiadał licencję na okres od 2000 do 2050 r., to także utworzona przez niego spółka powinna otrzymać takie zezwolenie na okres do 2050 r. Jednak odmienne stanowisko zajął Główny Inspektor Transportu Drogowego. Jego zdaniem jeżeli po wydaniu licencji doszło do zmiany prawa (w związku z wejściem Polski do UE) i skrócenia czasu na jaki wydaje się licencję, decyzja o jej przeniesieniu powinna wskazywać nowy -  krótszy termin. Według tego organu przenosząc licencję należy uwzględniać stan prawny obowiązujący w dacie wydawania rozstrzygnięcia i przenoszenia uprawnień. Z tym stanowiskiem nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. W wyroku z dnia 5 grudnia 2014 r. stwierdził on że „zarówno przepisy europejskie, jak również przepisy prawa polskiego, w tym przede wszystkim unormowania ustawy o transporcie drogowym i ustawy - Kodeks spółek handlowych, nie stanowią o tym, że podmioty przekształcające się nie mogą skorzystać z przeniesienia licencji transportowej na pełen okres jej ważności” (sygn. akt VI SA/Wa 692/14, zobacz treść wyroku). Przy czym od powyższego orzeczenia została wniesiona skarga kasacyjna, a więc spór o termin przenoszonej licencji transportowej zostanie niebawem rozstrzygnięty przez Naczelny Sąd Administracyjny. Warto więc, żeby przedsiębiorca przed przekształceniem prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w  spółkę, upewnił się, czy termin ważności jego licencji transportowej po przeniesieniu nie zostanie skrócony.

Stan prawny: 23 czerwca 2016 r.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.