Artykuły

Art. Ustawy

 1. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (128)
  1. Dział II. Organizacja publicznego transportu zbiorowego. (57)
   1. Rozdział 3. Organizowanie publicznego transportu zbiorowego. (38)
    1. Art. 16. - Opłaty za korzystanie z przystanków (14)
    2. Art. 15. - Zasady organizowania publicznego transportu zbiorowego (10)
    3. Art. 18. - Zadania własne gminy (4)
    4. Art. 23. - Termin publikacji ogłoszenia (3)
    5. Art. 20. - Brak prawa wyłącznego (2)
    6. Art. 28. - Zaświadczenie (2)
    7. Art. 42. - Usunięcie danych (1)
    8. Art. 30. - Zgłoszenie przewozu (1)
    9. Art. 31. - Transport kolejowy (1)
    10. Art. 39. - Ewidencja (1)
    11. Art. 35. - Obowiązki przewoźnika (1)
    12. Art. 32. - Korzystanie z przystanków (1)
    13. Art. 24. - Zakres przedmiotowy umowy (1)
    14. Art. 22. - Umowa o świadczenie usług (1)
    15. Art. 33. - Decyzja odmowna (1)
    16. Art. 34. - Potwierdzenie zgłoszenia przewozów (1)
   2. Rozdział 1. Organizator publicznego transportu zbiorowego. (11)
    1. Art. 7. - Organizator (11)
    2. Art. 8. - Zadania (2)
   3. Rozdział 6. Finansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej. (4)
    1. Art. 50. - Finansowanie przewozów (2)
    2. Art. 51. - Źródła (1)
    3. Art. 53. - Wniosek o rekompensatę (1)
   4. Rozdział 2. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. (4)
    1. Art. 9. - Jednostki odpowiedzialne za opracowanie planu transportu (2)
    2. Art. 11. - Projekty planu transportu (1)
    3. Art. 13. - Uchwalenie projektu planu transportu (1)
   5. Rozdział 5. Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego. (2)
    1. Art. 48. - Informacja o skargach i reklamacjach (1)
    2. Art. 46. - Zasady funkcjonowania (1)
   6. Rozdział 4. Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. (1)
    1. Art. 45. - Podmioty uprawnione do kontroli (1)
  2. Dział I. Przepisy ogólne. (15)
   1. Art. 4. - Objaśnienie pojęć (13)
   2. Art. 5. - Zasady i podstawy odbywania publicznego transportu zbiorowego (1)
   3. Art. 2. - Wyłączenie stosowania (1)
  3. Dział III. Skarga i kary pieniężne. (3)
   1. Rozdział 2. Kary pieniężne. (3)
    1. Art. 64. - Odpowiedzialność operatora lub przewoźnika (2)
    2. Art. 63. - Rozwinięcie (1)
  4. Dział V. Przepisy przejściowe i końcowe. (1)
   1. Art. 79. - Obowiązywanie dotychczasowych przepisów (1)
   2. Art. 82. - Zaświadczenie (1)
  5. Dział IV. Zmiany w przepisach obowiązujących. (1)
   1. Art. 73. - Zmiany w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (1)
 2. Ustawa o transporcie drogowym (19)
  1. Rozdział 11. Kary pieniężne. (3)
   1. Art. 92a. - Przypadki naruszeń, sankcje (3)
   2. Art. 93. - Decyzja o nałożeniu kary pieniężnej (1)
   3. Art. 94. - Uiszczenie kary pieniężnej (1)
   4. Art. 92c. - Kara pieniężna, postępowanie (1)
  2. Rozdział 1. Przepisy ogólne. (3)
   1. Art. 4. - Określenia ustawowe (2)
   2. Art. 2. - Przedsiębiorca zagraniczny (1)
  3. Rozdział 3. Transport drogowy osób. (2)
   1. Art. 22. - Wniosek o zezwolenie, załączniki (2)
  4. Rozdział 2. Zasady podejmowania i wykonywania transportu drogowego. (1)
   1. Art. 13. - Osobisty charakter licencji, przeniesienie uprawnień (1)
 3. Prawo zamówień publicznych (13)
 4. Rozporządzenie nr 1370/2007 (3)
  1. Art. 2. - Definicje. (1)
  2. Art. 4. - Obowiązkowa treść umów o świadczenie usług publicznych oraz zasad ogólnych. (1)
  3. Art. 7. - Publikacja. (1)
 5. Kodeks pracy (2)
  1. Dział piąty. Odpowiedzialność materialna pracowników. (1)
   1. Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy. (1)
    1. Art. 114. - Bezprawność; wina (1)
  2. Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia. (1)
   1. Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę. (1)
    1. Art. 87-1. - Kwoty wolne od potrąceń (1)
    2. Art. 91. - Potrącenia za zgodą pracownika (1)
 6. Kodeks cywilny (2)
  1. Księga trzecia. Zobowiązania (2)
   1. Tytuł VII. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania (1)
    1. Dział II. Skutki niewykonania zobowiązań (1)
     1. Art. 471. - Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika (1)
   2. Tytuł VI. Czyny niedozwolone (1)
    1. Art. 435. - Prowadzący przedsiębiorstwo (1)
    2. Art. 445. - Zadośćuczynienie pieniężne (1)
 7. Ustawa o finansach publicznych (1)
  1. Dział I. Zasady finansów publicznych. (1)
   1. Rozdział 5. Zasady gospodarowania środkami publicznymi. (1)
    1. Art. 60 - Niepodatkowe należności budżetowe (1)