Tytuł:
Zmiany w organizacji i finansowaniu ptz z uwzględnieniem nowego zp ustawy o związkach metropolitalnych i nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym
Autor: 
Jędrzej Klatka
Cena: 
4,92 zł

 

Zawartość:

 • Refundacja bezpłatnych i ulgowych przejazdów
  • Zobowiązanie z tytułu świadczenia usług publicznych
  • Refundacja bezpłatnych i ulgowych przejazdów do 31.12.2016 r.
  • Refundacja bezpłatnych i ulgowych przejazdów po 01.01.2017 r.
 • Nowe prawo zamówień publicznych i co z tego wynika
  • Tryb zawierania umów o świadczenie usług publicznych w transporcie
  • Zamówienie publiczne v koncesja
  • Kryteria odróżniające kontraktu brutto i netto (koncesji na usługi)
   • Kiedy operator ponosi ryzyko ?
   • Rekompensata dla operatora wybranego w przetargu ?
  • Art. 10 ust. 3 Dyrektywy 23/2014 o koncesji na usługi
  • Art. 5 ust. 1 zd. 2 Rozporządzenia 1370
  • Art. 7 i art. 10 i Dyrektywy 24/2014 o zamówieniach publicznych (klasycznej)
  • Dyrektywa 25/2014 o zamówieniach publicznych (sektorowa)
  • Instytucja zamawiająca wg Dyrektywy sektorowej
  • Władze regionalne wg Dyrektywy sektorowej
  • Władze lokalne wg Dyrektywy sektorowej
  • Wyłączenia stosowania Dyrektywy sektorowej
  • Podmiot wewnętrzny w Dyrektywie sektorowej
  • Kontrola nad własnymi służbami w Dyrektywie sektorowej
  • Podmiot wewnętrzny w projekcie ustawy Prawo zamówień publicznych
  • Podmiot wewnętrzny według Rozporządzenia 1370
  • Kto decyduje o sposobie prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego ?
  • Sposoby prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
 • Podmiot wewnętrzny według rozporządzenia 1370 oraz według prawa zamówień publicznych
  • Podmiot wewnętrzny
  • Podmiot wewnętrzny według Rozporządzenia 1370
  • Podmiot wewnętrzny wg prawa zamówień publicznych
  • Różnice między wymaganiami jakie muszą spełniać podmioty wewnętrzne
  • Podmiot wewnętrzny wg ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
  • Podmiot wewnętrzny – wnioski
 • Nowelizacje ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
  • Nowelizacje ustawy o publicznym transporcie zbiorowym od 01.01.2016 r.:
  • Nowe rodzaje przewozów
 • Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym
  • Powiatowo-gminne przewozy pasażerskie
  • Związek powiatowo-gminny jako organizator
  • Nowy przetarg niepotrzebny
 • Możliwe formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego przy organizowaniu publicznego transportu zbiorowego
  • Pomoc finansowa (dotacja)
  • „Poziome” porozumienia gminy z drugą sąsiadującą gminą
  • „Poziome” porozumienia powiatu z drugim powiatem i związki powiatów
  • Zgłoszenie niezaspokojonych potrzeb transportowych gminy
  • „Pionowe” porozumienia gminy z powiatem
  • „Pionowe” porozumienia gminy z województwem
  • Konieczność partycypacji finansowej
  • „Pionowe” porozumienia powiatu z województwem
  • Niedopuszczalność „pionowych” porozumień gminy ze związkiem komunalnym
  • Dopuszczalność „pionowych” porozumień powiatu ze związkiem komunalnym
  • Niedopuszczalność „poziomych” porozumień jednego związku komunalnego z drugim związkiem komunalnym
  • Związki
   • Związki międzygminne
   • Konieczność partycypacji w kosztach związku komunalnego
   • Związki powiatów
   • Konieczność partycypacji w kosztach związku powiatów
   • Utworzenie związku metropolitalnego
   • Obszar metropolitalny
   • Metropolitalne przewozy pasażerskie
   • Związek metropolitalny organizatorem
   • Konsekwencje członkostwa w związku metropolitalnym
   • Nierozwiązane problemy
   • Zintegrowany system taryfowo-biletowy związku metropolitalnego
   • Modele integracji Taryf
   • Porozumienia związku metropolitalnego
   • Problemy z określeniem właściwego organizatora
   • Właściwość organizatora
 • Wnioski co do możliwości współpracy:
  • Kto z kim ?
  • Porozumienia dopuszczalne
  • Porozumienia niedopuszczalne
  • Związki dopuszczalne i niedopuszczalne
  • Konkubinat czyli romans gminy będącej w związku z innymi gminami poza związkiem
  • Porozumienie transportowe
  • Różnica między zwykłym porozumieniem a porozumieniem transportowym
 • Finansowanie przewozów nie mających charakteru użyteczności publicznej
  • Niedopuszczalność finansowania przewozów nie mających charakteru użyteczności publicznej

Liczba slajdów: 156

Koszyk na zakupy

Twój koszyk jest pusty.