Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z 8 października 2013 r. w sprawie określenia przystanków początkowych i końcowych dla gminnych przewozów pasażerskich w obrębie strefy miejskiej.

(...)Co do zasady uznać należy, że wyżej wymienione zadania wykonywać winien organ wykonawczy związku międzygminnego, jednake ustawodawca przewidział wyjątek, mianowicie w art. 15 ust. 2 postanowił, że określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania, o których mowa
w ust. 1 pkt 6), następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego ( w tym przyp. związku międzygminnego (...)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w sprawie korzystania z przystanków

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stwierdzam nieważność (...) uchwały (...) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Pruszkowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 15 ust. 2 w związku z ust. 1 pkt 6 oraz art. 32 ustawy z dnia 16 grudnia(...)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków

Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym – zgodnie z przepisem art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13, z pózn. zm.) za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty. Zgodnie z tym przepisem stawka opłaty jest(...)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego WN-II.4131.1.4.2013. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i zintegrowanego węzła

Wskazany powyżej § 2 ust. 2 przedmiotowej uchwały stanowi, iż: „Wszystkie linie komunikacyjne przebiegające przez miasto mają obowiązek uwzględniać w swoich przebiegach zintegrowany węzeł przesiadkowy określony w ust. 1”. Powyższy zapis w ocenie organu nadzoru nakłada na przewoźników obowiązek, który nie znajduje podstaw prawnych do jego ustanowienia w drodze aktu prawa miejscowego, w żadnym przepisie wyższej rangi. W związku(...)