Przejdź do treści

Zakres usług

 1. Sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz z zakresu publicznego transportu zbiorowego i prawa przewozowego;
 2. Udzielania pisemnych porad i ustnych konsultacji w zakresie prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa publicznego transportu zbiorowego i prawa przewozowego;
 3. Sporządzanie pism z zakresu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, w tym:
  • decyzji o potwierdzenia zgłoszenia przewozu;
  • decyzji o odmowie potwierdzenia zgłoszenia przewozu;
  • zaświadczenia wydawanego operatorowi przez organizatora potwierdzający posiadanie przez operatora uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego na danej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej;
  • umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
  • uchwały o przyjęciu planu transportowego;
  • dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonywanie usług publicznego transportu zbiorowego;
  • decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w potwierdzeniu zgłoszenia przewozu;
  • regulaminu przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym oraz wyciągu z regulaminu;
  • odpowiedzi na skargi i reklamacje pasażerów;
  • wniosku o przyznanie rekompensaty;
  • skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego wnoszonej przez podmiot (przewoźnika, operatora), który jest lub był zainteresowany zawarciem danej umowy i który doznał szkody lub któremu grozi szkoda w wyniku zarzucanego naruszenia przepisów prawa wspólnotowego lub ustawy;
 4. Sporządzanie pism z zakresu prawa przewozowego, w tym:
  • uchwały zawierającej przepisy porządkowe;
  • umowy grupowego przewozu osób;
  • reprezentowanie przewoźnika na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniach przed sądami w sprawach roszczeń z tytułu umowy przewozu dochodzonych przez pasażerów;
 5. Sporządzanie pism z zakresu ustawy o transporcie drogowym, w tym:
  • wniosku o udzielenie licencji w zakresie transportu drogowego;
  • wniosku o wydanie promesy (przyrzeczenia) udzielenia licencji w zakresie transportu drogowego;
  • wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych;
  • odwołań od decyzji o odmowie udzielenia licencji lub odmowie wydania zezwolenia;
  • odwołania od decyzji o nałożeniu kary pieniężnej;
 6. Reprezentowanie przewoźnika na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z wydaniem decyzji odmownej o udzieleniu licencji lub wydania zezwolenia.