Przejdź do treści

Oferta

Kancelaria Radców Prawnych Klatka i partnerzy oferuje świadczenie usług

Organizatorom komunikacji miejskiej (urzędom miejskim, zarządom transportu miejskiego) Kancelaria oferuje:

 • opracowanie projektu uchwały rady miasta wskazującej sposób prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (art. 2 lub art. 3 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej),
 • weryfikację czy spółka komunalna spełnia warunki niezbędne do uznania jej za „podmiot wewnętrzny” w rozumieniu Rozporządzenia WE 1370/2007 i polskiej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
 • opracowanie statutu spółki komunalnej – podmiotu wewnętrznego i rejestrację takiej spółki w KRS,
 • opracowanie projektu uchwały rady miasta w sprawie powierzenia spółce komunalnej będącej podmiotem wewnętrznym świadczenia usług (wykonywania zadań) z zakresu lokalnego transportu zbiorowego,
 • opracowanie wzoru umowy między organizatorem komunikacji a przewoźnikiem, uwzględniającego lokalne uwarunkowania,
 • świadczenie pomocy prawnej przy wyborze przewoźnika w trybie zamówienia publicznego albo w trybie koncesji na usługi, w tym: opracowanie lub sprawdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opracowanie odpowiedzi na odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych i zastępstwo na rozprawie przed KIO,
 • obronę kierownika jednostki w razie wniesienia przez rzecznika dyscypliny wniosku o ukaranie go za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • opracowywanie lub sprawdzanie standardowych odpowiedzi na skargi i reklamacje pasażerów, żądania zwrotu kosztów przejazdu taksówką itp.
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa przewozowego, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i innych aktów prawnych,
 • bieżące telefoniczne i emailowe konsultacje prawne,

 

Przewoźnikom Kancelaria oferuje:

 • weryfikację ofert składanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub koncesji na usługi,
 • sporządzanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych,
 • zastępstwo na rozprawach przed KIO,
 • udział w negocjacjach treści umowy z organizatorem zawieranej w trybie bezpośredniego zawarcia umowy lub z wolnej ręki,
 • opracowywanie lub sprawdzanie standardowych odpowiedzi na skargi i reklamacje pasażerów, żądania zwrotu kosztów przejazdu taksówką itp.
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa przewozowego, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i innych aktów prawnych,
 • bieżące telefoniczne i emailowe konsultacje prawne.

 

Przepisy o konflikcie interesów nie pozwalają Kancelarii reprezentować przewoźnika, jeżeli jednocześnie Kancelaria reprezentuje organizatora, dla którego ten przewoźnik świadczy usługi. Kancelaria nie podejmie się też wykonania zlecenia organizatora komunikacji jeżeli jednocześnie doradza przewoźnikowi świadczącemu usługi na zlecenie tego organizatora.