Organ właściwy do uchwalania taryfy

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz. U. 2011 r., Nr 45, poz. 236), dalej „ustawa o gospodarce komunalnej” jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej (…). Przywołany przepis wskazuje zatem na kompetencje organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego do o decydowania m.in. o ‘wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej’. Przy czym podkreślić należy, iż z brzmienia art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej wprost wynika, że przepis ten znajduje zastosowanie wyłącznie w razie braku regulacji szczególnej w przedmiotowym zakresie.

Z kolei zgodnie z art. 7 ust. ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 r., Nr 5, poz. 13 ze zm.), dalej „ustawa o publicznym transporcie zbiorowym”, określone w ustawie zadania organizatora, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1-5, wykonuje w przypadku:

 • gminy - wójt, burmistrz albo prezydent miasta;
 • związku międzygminnego - zarząd związku międzygminnego;
 • miasta na prawach powiatu - prezydent miasta na prawach powiatu;
 • powiatu - starosta;
 • związku powiatów - zarząd związku powiatów;
 • województwa - marszałek województwa.

Jak natomiast stanowi przepis art. 8 pkt. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, do zadań organizatora należy organizowanie publicznego transportu zbiorowego. Przy czym organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega w szczególności na ustalaniu opłat za przewóz oraz innych opłat, o których w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1173), za usługę świadczoną przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego (art. 15 ust. 1 pkt. 10 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym).

Jak zatem jednoznacznie wynika z powyższego, od dnia wejście w życie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, to jest od dnia 1 marca 2011 r., ustalanie opłat za przewóz oraz innych opłat wymienionych w ustawie Prawo przewozowe za usługę świadczoną przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w zależności od organizatora, należy do kompetencji odpowiednio: wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, zarządu związku międzygminnego lub związku powiatów, starosty bądź marszałka województwa. W konwencji należy stwierdzić od dnia 1 marca 2011 r. uchwalanie taryfy opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym należy do właściwości wskazanych powyżej organów.

Przy czym z uwagi na zasady wykładni prawa:

 1. lex posteriori derogat legi priori (prawo późniejsze uchyla wcześniejsze)
  oraz
 2. ex specialis derogat legi generali (prawo bardziej szczegółowe ma pierwszeństwo przed przepisami ogólniejszymi),

nie ulega wątpliwości, iż późniejszy przepis art. 15 ust. 1 pkt. 10 w zw. z art. 8 pkt. 2 w zw. z art. 7 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, którego dyspozycja wprost odnosi się do ustalania opłat za przewóz oraz innych opłat określonych w ustawie Prawo przewozowe, znajduje zastosowanie przed wcześniej ustanowionym generalnym przepisem art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy o gospodarce komunalnej.

Wobec powyższego należałoby stwierdzić, iż w obecnie obowiązującym stanie prawnym brak jest podstaw prawnych przemawiających za właściwością organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w zakresie uchwalania taryfy komunikacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym.

 

Stan prawny: kwiecień 2013 r.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

 • Znaczniki HTML niedozwolone.
 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
 • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.