Radca Prawny Jędrzej Klatka

Wpisany na listę radców prawnych Nr rej. Kt 2031

Członek Komisji RIG ds. Metropolitalnego Transportu Publicznego

j.klatka@radca.prawny.com.pl

Profil LinkedIn

 

Wykształcenie

 • studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; Praca magisterska: Prawa i obowiązki stron umowy według wiedeńskiej konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów;
 • studia doktoranckie z zakresu Prawa prywatnego międzynarodowego na w/w wydziale w latach 1995 - 1999;
 • Egzamin radcowski, ocena bardzo dobra, pierwsza lokata w OIRP w Katowicach, wpis na listę radców prawnych w 1999 r.;

Doświadczenie zawodowe

 • Od Luty 2007 -Kancelaria Radców Prawnych Klatka i partnerzy radca prawny - partner;
 • 2000-2007 - Kancelaria Radców Prawnych „Z. Klatka i syn” s. c. radca prawny (wspólnik zarządzający);
 • 1994-1997 - Kancelaria prawnicza "IUSTUS" aplikant radcowski;
 • 1994 - Kancelaria prawnicza "WHITE & CASE" asystent prawny;
 • 1993 - Kancelaria prawnicza "ALLEN & OVERY" asystent prawny;

Radca prawny Jędrzej Klatka w okresie od stycznia 2001 r. do nadal świadczy pomoc prawną na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach (KZK GOP) – jednego z największych związków komunalnych w Polsce, którego statutowym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb gmin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz skorelowanych z nim innych usług publicznych.

Zakres stałej obsługi prawnej świadczonej przez radcę prawnego Jędrzeja Klatkę jest bardzo szeroki i obejmuje m. in. reprezentację KZK GOP przed organami administracji rządowej i samorządowej, sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, organami ścigania, Regionalną Izbą Obrachunkową, sporządzanie opinii i analiz prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz ustawy Prawo przewozowe.

Radca prawny Jędrzej Klatka doradzał także Związkowi Komunalnemu Komunikacja Międzygminna w Chrzanowie, Miejskiemu Zarządowi Komunikacji w Tychach, Zarządowi Transportu Miejskiego w Poznaniu, Burmistrzowi Bierunia oraz kilkudziesięciu przewoźnikom – operatorom.

Ponadto w toku prac legislacyjnych nad ustawą o publicznym transporcie zbiorowym radca prawny Jędrzej Klatka brał udział w posiedzeniach Komisji Infrastruktury w charakterze przedstawiciela KZK GOP (Organizatora), przedkładając Komisji liczne uwagi i spostrzeżenia na temat projektu ustawy, które w większości spotkały się z aprobatą i uznaniem Komisji.

Radca prawny Jędrzej Klatka jest członkiem utworzonego przez Wojewodę Śląskiego Zespołu prawników, który opracował dwa projekty nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Publikacje

Radca prawny Jędrzej Klatka jest autorem licznych artykułów o tematyce transportu zbiorowego opublikowanych w kwartalniku „Komunikacja publiczna”:

Radca prawny Jędrzej Klatka jest autorem artykułu pt. Wytyczne Komisji Europejskiej oraz projekt nowelizacji rozporządzenia (WE) 1370/2007, który ukazał się w Biuletynie Komunikacji Miejskiej nr 134/ 2014 r. oraz "Podmiot wewnętrzny- nowe pojęcie w polskim systemie prawnym", który ukazał się w Biuletynie Komunikacji Miejskiej 6/2010 r.

Radca prawny Jędrzej Klatka opracował również autorskie projekty wzorów pism, umów, uchwał i innych dokumentów, o których mowa w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym: http://www.transport-publiczny.lex.pl/wzory

Radca prawny Jędrzej Klatka jest redaktorem wortalu www.prawotransportowe.pl poświęconego problematyce publicznego transportu zbiorowego.

 

Klienci

 • PKS GRÓJEC sp. z o. o. w Grójcu
 • LAJKONIK s. j. w Krakowie
 • PKS BOLESŁAWIEC sp. z o. o. w Bolesławcu
 • PKS VOYAGER sp. z o. o. w Lubaniu
 • TRANSGÓR MYSŁOWICE sp. z  o. o. w Mysłowicach
 • ŚLĄSKIE KONSORCJUM AUTOBUSOWE sp. z o. o. w Wałbrzychu
 • V-BUS sp. z o. o. w Żorach
 • USŁUGI TRANSPORTOWE Krzysztof Pawelec w Pacanowie
 • PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE DAREX Dariusz Nowak w Ostrołęce
 • USŁUGI TRANSPORTOWE Tomasz Czapla w Sosnowcu
 • DARTRANS TRANSPORT KRAJOWY i MIĘDZYNARODOWY Dariusz Bochenek w Bytomiu
 • NOWAK TRANSPORT Benedykt Nowak w Świerklańcu
 • MET-TRANS Leszek Labiś w Redzie
 • FIRMA TRANSPORTOWA Sławomir Wołdański w Katowicach
 • USŁUGI TRANSPORTOWE Stanisław Cierkosz w Wójcinie
 • USŁUGI TRANSPORTOWE HUZAREWICZ s. j. w Imielinie
 • PRZEWÓZ OSÓB Mirosław Kluczewski w Olkuszu
 • MEGATRANS Piotr Przewłocki w Krakowie

 

Do organizatorów publicznego transportu zbiorowego, na rzecz których Jędrzej Klatka świadczył lub nadal świadczy pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa transportu zbiorowego należą m. in. następujący organizatorzy:

 • Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
 • Związku Komunalnego Komunikacja Międzygminna w Chrzanowie
 • Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach
 • Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

 

Podmioty współpracujące

Radca Prawny Jędrzej Klatka współpracuje z:

 • Izbą Gospodarcza Komunikacji Miejskiej
 • Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji
 • Izbą Gospodarczą Pracodawców Transportu Publicznego
 • Małopolskim Stowarzyszeniem Przewoźników Osobowych w Krakowie

 

Radca Prawny Jędrzej Klatka ubiega się o członkostwo:

 • Zespołu Doradców Gospodarczych TOR
 • stowarzyszenia publicznego transportu zbiorowego.

 

Wygłoszone wykłady

Radca prawny Jędrzej Klatka prowadził wykłady z dziedziny publicznego transportu zbiorowego na zlecenie podmiotów zewnętrznych oraz firm szkoleniowych:

 

Szkolenia i konferencje

Radca Prawny Jędrzej Klatka brał udział w szkoleniach z dziedziny Publicznego Transportu Zbiorowego: