Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczące rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczące rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Porozumienie w sprawie powierzenia KZK GOP zadania w zakresie organizowania i zarządzania publicznym transportem zbiorowym

Celem porozumienia jest zapewnienie realizacji przez KZK GOP zadań własnych Województwa Śląskiego określonych w art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w związku z postanowieniami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, w szczególności art. 7 ust. 4 pkt 6, zgodnie z którym zadanie organizatora publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa wykonuje(...)