Czy od przewoźników świadczących usługi przewozowe na rzecz hipermarketów może być pobierana opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych ustalona w drodze uchwały rady gminy?

Zgodnie z brzmieniem art. 16 ust. 4 zdanie pierwsze ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 11), dalej „ustawa o publicznym transporcie zbiorowym”, za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty. Przy czym stawka przedmiotowej opłaty jest ustalana w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem niedyskryminujących zasad (art. 16 ust. 4 zdanie drugie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym).

Jak zatem wynika z powyższego, gmina może pobierać opłatę za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których jest właścicielem bądź zarządzającym. W konsekwencji możliwość pobierania przedmiotowej opłaty uzależniona jest od rodzaju przystanku komunikacyjnego, a nie od tego, dla kogo przewoźnik świadczy usługi. Obowiązek uiszczania przedmiotowej opłaty może bowiem dotyczyć operatorów i przewoźników korzystających przystanków komunikacyjnych stanowiących własność gminy, bądź też przez nią zarządzanych.

Ponadto, ustawodawca w art. 16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wskazał, iż możliwość pobierania przedmiotowych opłat dotyczy operatorów i przewoźników korzystających z określonego rodzaju przystanków komunikacyjnych, nie wprowadzając w tymże zakresie jakichkolwiek dodatkowych ograniczeń podmiotowych.

Dlatego też, z uwagi na wykładnię literalną art. 16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, należy stwierdzić, iż możliwość pobierania opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych dotyczy wszystkich rodzajów operatorów i przewoźników.

Wobec powyższego, w razie podjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których dana gmina jest właścicielem albo zarządzającym, przedmiotowa opłata powinna być pobierana od wszystkich przewoźników, których środki transportu zatrzymują się na tych przystankach, w tym także od przewoźników świadczących usługi przewozowe na rzecz hipermarketu.

 

Stan prawny: marzec 2012r.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.