Gdzie należy umieszczać ogłoszenia o przewidywanym trybie udzielenia zamówienia na usługi przewozowe oraz usług i obszarów potencjalnie objętych zamówieniem ?

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia 1370[1] „Każdy właściwy organ podejmuje niezbędne środki, aby najpóźniej rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub rok przed bezpośrednim przyznaniem zamówienia zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przynajmniej następujące informacje:

 1. nazwa i adres właściwego organu;
 2. przewidywany tryb udzielenia zamówienia;
 3. usługi i obszary potencjalnie objęte zamówieniem.

Właściwe organy mogą zadecydować, że informacje te nie będą publikowane, jeżeli umowa o świadczenie usług publicznych dotyczy świadczenia usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego w wymiarze mniejszym niż 50.000 kilometrów rocznie.

W przypadku zmiany określonych powyżej informacji po ich opublikowaniu, właściwy organ niezwłocznie publikuje odpowiednie sprostowanie. Sprostowanie takie nie ma wpływu na datę rozpoczęcia procedury bezpośredniego przyznania zamówienia lub rozpoczęcia procedury przetargowej.

Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do art. 5 ust. 5.”

Z kolei według art. 23 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym „organizator publikuje ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2, lub bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3, w terminie nie krótszym niż:

 1. jeden rok;
 2. sześć miesięcy - w przypadku gdy umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma dotyczyć świadczenia tych usług w wymiarze mniejszym niż 50 000 kilometrów rocznie.
  1. Organizator zamieszcza ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, w Biuletynie Informacji Publicznej.
  2. Niezwłocznie po zamieszczeniu ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, organizator zamieszcza także odpowiednie ogłoszenie w miejscu powszechnie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej.
  3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
 3. nazwę i adres właściwego organizatora;
 4. określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia;
 5. określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy;
 6. przewidywaną datę rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2, lub bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.
  1. W przypadku zmiany informacji, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3, organizator niezwłocznie zamieszcza ogłoszenie o tej zmianie. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
  2. Zmiana informacji, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3, nie może nastąpić później niż do upływu połowy okresów określonych w ust. 1.

Lektura tych przepisów prowadzi do następujących wniosków:

 1. Obowiązek publikowania ogłoszeń o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy dotyczy wszystkich trybów wyboru przewoźnika za wyjątkiem bezpośredniego zawarcia umowy w razie zakłócenia w świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego lub bezpośredniego ryzyka powstania takiej sytuacji zarówno z przyczyn zależnych, jak i niezależnych od operatora, o ile nie można zachować terminów określonych dla innych trybów zawarcia umowy o świadczenie publicznego transportu zbiorowego (zamówień publicznych lub koncesji na usługi). Na taki wyjątek wyraźnie zezwala ostatnie zdanie art. 7 ust. 2 Rozporządzenia 1370.
 2. Przepisy wymagają aby ogłoszenia były opublikowane na co najmniej rok naprzód, a w odniesieniu do usług przewozowych poniżej 50 000 kilometrów rocznie – co najmniej pół roku naprzód. Roczne albo półroczne wyprzedzenie należy liczyć do momentu rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo koncesji na usługi, a nie do momentu zawarcia umowy ani rozpoczęcia świadczenia usługi. Choć nie wynika to jasno z ustawy, do takiego wniosku prowadzi brzmienie przepisu art. 7 ust. 2 Rozporządzenia 1370.
 3. Przepisy milczą w kwestii łącznego ogłaszania o zamiarze przeprowadzania więcej niż jednego postepowania. Oznacza to, że dopuszczalne jest zarówno zbiorcze ogłaszanie o zamiarze przeprowadzania postepowań w danym okresie czasu (roku, półroczu, kwartale, miesiącu itp.), obejmujące wszystkie postepowania, jakie w tym okresie będą prowadzone, lecz także „pojedyncze” odrębne ogłaszania o zamiarze przeprowadzenia jednego konkretnego postępowania. W każdej sytuacji ogłoszenia musza się ukazać z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Ogłoszenia muszą być umieszczone jednocześnie we wszystkich niżej wymienionych miejscach:
  1. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do),
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej danego organizatora (nie mylić z Biuletynem Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych),
  3. na stronie www organizatora,
  4. w siedzibie organizatora w powszechnie dostępnym miejscu.
 5. Każde ogłoszenie musi zawierać co najmniej następujące informacje:
  1. nazwę i adres właściwego organizatora;
  2. określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia, przez co należy rozumieć wskazanie, czy będzie to zamówienie publiczne, koncesja na usługi czy bezpośrednie zawarcie umowy. Nie jest wymagane określenie, który z trybów zamówień publicznych zostanie zastosowany (przetarg nieograniczony itp.).
  3. określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy; Rodzaj transportu może zostać określony słowami: „drogowy”, „autobusowy”, „kolejowy”, „szynowy inny niż kolejowy” albo „tramwajowy” itd. Linia lub linie mogą zostać określone poprzez wskazanie ich przebiegu lub numerów (o ile numeracja linii jest niezmienna). Sieć komunikacyjna może zostać określona poprzez wskazanie jej obszaru (np. „na obszarze miasta X” albo „w Warszawie na wschód od Wisły” itp.)
  4. przewidywaną datę rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy. Chwilą rozpoczęcia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie www - w przetargu nieograniczonym, ograniczonym, negocjacjach z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnym, licytacji elektronicznej[2] albo zaproszenie do negocjacji (składania ofert) – w negocjacjach bez ogłoszenia, wolnej ręce, zapytaniu o cenę.[3]
 6. Ustawodawca nie przewidział żadnego okresu przejściowego na wywiązanie się z obowiązku publikowania ogłoszeń. Choć postulat wprowadzenia takiego okresu przejściowego był zgłaszany w toku prac sejmowych, eksperci z sejmowego Biura Legislacji uznali, że skoro rozporządzenia unijne są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, to organizatorzy podlegają temu obowiązkowi już od 3 grudnia 2009 r., kiedy to weszło w życie Rozporządzenie 1370. Wprowadzanie w krajowej ustawie jakichkolwiek okresów przejściowych byłoby więc sprzeczne z przepisami Rozporządzenia 1370 i z tej przyczyny jest niedopuszczalne.
 7. Ani Rozporządzenie 1370, ani ustawa nie przewidują jakie są konsekwencje braku wymaganego ogłoszenia. Biorąc jednak pod uwagę, że przy braku ogłoszenia dochodzi do naruszenia prawa, należy zdecydowanie rekomendować wszystkim organizatorom, którzy jeszcze nie zamieścili tych ogłoszeń, aby:
  1. jak najszybciej zamieścili ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy z zachowaniem wymaganego wyprzedzenia (więc ogłoszenie umieszczone w maju 2011 r. powinno obejmować przetargi, które zostaną ogłoszone po 1 czerwca 2012 r. i zawierane bezpośrednio umowy po tej dacie),
  2. do 31 grudnia 2011 r. umieścili ogłoszenia o zamiarach na rok 2013 i tak dalej w kolejnych latach

 

Stan prawny: marzec 2011 r.

[1] Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 [Dz. U. UE L 2007 r. Nr 315 poz. 1]
[2] art. 40 ust. 1, art. 48 ust. 1, art. 56 ust. 1, art. 60c ust. 1, art. 75 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
[3] art. 63 ust. 1, art. 68 ust. 1, art. 71 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

 • Znaczniki HTML niedozwolone.
 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
 • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.