Przejdź do treści

NEWSLETTER MARZEC 2021 r.

1. NOWE PRZEPISY Ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 223).  zobacz ustawa wprowadziła nowe kryterium, które bierze pod uwagę Wojewoda podczas rozpatrywania wniosków o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej: zapewnienie dostępności komunikacyjnej terenów objętych przedsięwzięciami lub inwestycjami powiązanymi z przedsięwzięciem infrastrukturalnym, o których mowa w art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2020 r. poz. 508 oraz z 2021 r. poz. 11 i 223).".   2. PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW Projekt nowelizacji ustawy o elektromobilności à zobacz nowelizacja implementuje Dyrektywę 2019/1161 zmieniającą dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego oraz Dyrektywę 2019/944 w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej projektowane zmiany mają na celu doprecyzowanie zasad dotyczących wprowadzania stref czystego transportu, wprowadzenie  mechanizmów w zakresie tworzenia buspasów, wprowadzenie zerowej stawki opłat drogowych i środowiskowych dla pojazdów niskoemisyjnych o masie własnej powyżej 3,5 t, określenie zasad amortyzacji pojazdów niskoemisyjnych i wprowadzenie możliwości poruszania się po buspasach pojazdów elektrycznych, wodorowych oraz współdzielonych.   3. ORZECZNICTWO Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 12 stycznia 2021 r. II SA/Ol 863/20 à zobacz skarżący był przewoźnikiem prywatnym i posiadał podpisaną umowę tylko w zakresie zwrotu stosowanych ulg, a więc nie był operatorem. WSA stwierdził, że sama okoliczność, że skarżący od 28 lat świadczył usługi przewozowe na terenie gminy nie daje skarżącemu prawa wyłączności na wykonywanie transportu zbiorowego. WSA nie znalazł żadnego przepisu prawa, który uprawniałby skarżącego do zaskarżenia uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.   Wyrok Sądu Najwyższego z 25.02.2021 r. III CZP 16/20  zobacz Dochodzenie naprawienia szkody przez wykonawcę, którego oferta nie została wybrana wskutek naruszenia przez zamawiającego przepisów Prawa zamówień publicznych nie wymaga uprzedniego stwierdzenia naruszenia przepisów tej ustawy prawomocnym orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej lub prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym po rozpoznaniu skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej   Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 24.02.2021 r. II SA/Sz 314/20  zobacz WSA stwierdził uprawnienie skarżącej do zorganizowania przez gminę dowozu jej niepełnosprawnego dziecka do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego samorząd nie powinien brać pod uwagę tylko odległości, ale to, która placówka spełni zalecenia wynikającego z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego   4. PUBLIKACJE BRANŻOWE Patrycja Otto „Miasta, by ratować przewoźników, wypowiadają wojnę gapowiczom” „Gazeta Prawna” z 17.02.2021 r. str. C3  zobacz Samorządy decydują się na współpracę z firmami rejestrującymi dłużników gapowicz, który nie uiści mandatu, otrzymuje wezwanie do zapłaty z informacją, że jeśli nie spłacizaległości, zostanie wpisany do rejestru dłużników. Wrocław zdecydował się podnieść opłaty dodatkowe nakładane na gapowiczów do 280 zł   Artur Radwan “Samorządy nie chcą dowozić niepełnosprawnych uczniów” „Gazeta Prawna” z 24.02.2021 r. str. B7  zobacz rodzice dzieci niepełnosprawnych mają prawo wybrać inną placówkę oświatową niż ta, która jest bliżej miejsca zamieszkania i została zaproponowana przez gminę, a powodem takiej decyzji może być fakt, iż dysponuje ona lepszym wyposażeniem oraz kadrą.   Nowa strona UITP: Public Transport and COVID-19  zobacz ze strony można pobrać wytyczne UITP dla operatorów transportu publicznego jakie środki bezpieczeństwa należy zastosować, aby podróżowanie transportem publicznym podczas epidemii było bezpieczne (w języku polskim)  zobacz UITP zaleca między innymi: wsiadanie tylnymi drzwiami zamiast wsiadania drzwiami przednimi, aby chronić kierowców oraz czasowe zawieszenie kontroli biletowej.   Szczepienia pracowników publicznego transport zbiorowego  zobacz jak informuje UITP, pracownicy publicznego transportu zbiorowego są szczepieni w Singapurze, Moskwie, Shenzen (Chiny), Dubaju, Wiedniu oraz New Jersey w USA.   Autor: radca prawny Jędrzej Klatka

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/