Przejdź do treści

NEWSLETTER MARZEC 2023 r

PRAWO TRANSPORTOWE NEWSLETTER MARZEC 2023 r.

NOWE PRZEPISY 

W dniu 21.02.2023 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 324 został ogłoszony jednolity tekst ustawy o tachografach à zobacz

 

W dniu 28.02.2023 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 370 zostało ogłoszone  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego (Dz. U. poz. 370).à zobacz

Rozporządzenie określa:

1)       wzory dokumentów stosowane przez osoby uprawnione do kontroli przewozu drogowego, 

2)       sposób przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy, podczas kontroli drogowych i kontroli w przedsiębiorstwie, 

3)       rodzaj danych statystycznych gromadzonych w wyniku kontroli i rejestrowanych przez organy kontrolne, a także tryb, sposób i wzory dokumentów do ich przekazywania do Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 89 ust. 5 pkt 2–4 ustawy o transporcie drogowym.

Kontrole drogowe ograniczają się do aspektów, które mogą być skutecznie kontrolowane za pomocą tachografu i powiązanego urządzenia rejestrującego.

Kompleksowa kontrola może być przeprowadzana wyłącznie na terenie przedsiębiorstwa.

w załączniku nr 4 zamieszczono wzór pisemnego oświadczenia w sprawie zdjęcia lub zerwania plomby tachografu do celów kontroli.

w załączniku nr 5 określono elementy podlegające sprawdzeniu podczas kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy w przypadku kontroli drogowej i kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu wykonującego przewóz drogowy albo przewóz, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym, polegające na dostosowaniu jego brzmienia do zmiany art. 2 ust. 1 dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG oraz do zmiany załącznika I tej regulacji.

 

W dniu 16.03.2023 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 504 zostało ogłoszone  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 504).à zobacz

Przedsiębiorcy, aby otrzymać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UE. L 300 z 14.11.2009, str. 51, z późn. zm.), muszą m.in. posiadać odpowiednie kompetencje zawodowe. W tym celu przedsiębiorca powinien zdobyć wymaganą wiedzę na poziomie przewidzianym w załączniku I część I do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 z 8 bloków tematycznych w zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa socjalnego, prawa podatkowego, działalności gospodarczej i zarządzania finansami, dostępu do rynku, norm technicznych i technicznych aspektów działalności oraz bezpieczeństwa drogowego. Wiedza ta zostaje sprawdzana w trakcie egzaminu pisemnego i potwierdzona uzyskaniem certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

Rozporządzenie zmienia zasady wyznaczania przewodniczących komisji egzaminacyjnej. Zmiana przyczyni się do zwiększenia liczby osób spełniających wymagania niezbędne dla pełnienia funkcji przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

Rozporządzenie przewiduje również zmiany wymogów dla członków komisji. Włączenie do procesu egzaminowania na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym osób, które posiadają specjalistyczną wiedzę, nie tylko w zakresie zarządzania transportem, lecz również w odniesieniu do rozwiązań prawno-organizacyjnych dotyczących rynku transportowego, wzmocni merytorycznie prace komisji egzaminacyjnej.

 

PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW

 

W dniu 09.03.2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o aplikacji mObywatel,  który przewiduje możliwość korzystania z biletów elektronicznych w aplikacji mObywatel (dodanie art. 18a w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 i 2666): à zobacz

"Art. 18a. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia organizatorowi możliwość świadczenia usługi, która pozwala na wydawanie i obsługę dokumentów elektronicznych uprawniających do korzystania z usług związanych ze świadczeniem publicznego transportu zbiorowego, jeżeli organizator takie dokumenty wydaje, obsługiwanych przy użyciu aplikacji mObywatel w rozumieniu ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. ...)."

 

W dniu 10.03.2023 r. Minister Infrastruktury przedstawił projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie homologacji typu pojazdu à zobacz 

Wydanie projektowanego rozporządzenia wynika z planowanego uchylenia obowiązujących w tym zakresie przepisów ww. ustawy Prawo o ruchu drogowym i określenia nowej delegacji w art. 54 ust. 1 ustawy o systemach homologacji pojazdów i ich wyposażenia.

Projektowane rozporządzenie obejmie zakresem przedmiotowym zagadnienia dotyczące krajowej homologacji typu pojazdu w odniesieniu do kategorii pojazdów, które do tej pory były objęte trzema rozporządzeniami Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2013 r.

W dniu 10.03.2023 r. Minister Infrastruktury przedstawił projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie homologacji montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu à zobacz 

Wydanie projektowanego rozporządzenia wynika z planowanego uchylenia obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Przedmiotowe zagadnienia są obecnie uregulowane na podstawie delegacji zawartej w art. 70zm ust. 5 pkt 1–4 Prawa o ruchu drogowym. W oparciu o tę delegację wydane zostało rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (Dz. U. z 2014 r., poz. 1813), które zostanie uchylone z dniem wejścia w życie ustawy o systemach homologacji pojazdów i ich wyposażenia.

Projektowane rozporządzenie obejmuje rozwiązania legislacyjne, które są obecnie objęte zakresem ww. rozporządzenia z dnia 10 maja 2013 r. oraz nową - równoległą ścieżkę uzyskania homologacji na zgodność z Regulaminem ONZ nr 115. Uzyskanie, w ramach nowej procedury, świadectwa homologacji montażu dodatkowej instalacji R115 przenosi prawa i obowiązki wynikające z posiadania świadectwa homologacji - na sam zakład montujący, który w tym przypadku staje się instalatorem i właścicielem świadectwa homologacji montażu dodatkowej instalacji R115

 

W dniu 24.03.2023 r. do Sejmu wpłynął senacki  projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym,  którego celem jest wprowadzenie rozwiązań prawnych pozwalających na zwrot pracownikom kosztów używania prywatnych samochodów o napędzie alternatywnym  à zobacz

Celem projektu jest objęcie możliwością używania do celów służbowych, na podstawie umowy cywilnoprawnej, wszystkich samochodów, w tym również napędzanych alternatywnie, tj. stanowiących pojazdy elektryczne lub hybrydowe w rozumieniu odpowiednio art. 2 pkt 12 i 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1083, 1260 i 2687) oraz pojazdy napędzane wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy – propozycja zmiany w art. 34a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym.

 

ORZECZNICTWO

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w  Gliwicach z 14.02.2023 r. sygn. III SA/Gl 711/22 à zobacz

uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wręczyca Wielka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków stanowi akt prawa miejscowego.

Zapis uchwały "Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do przewoźnika" jest niedopuszczalny, bowiem dotyczy materii, która została już uregulowana w art. 2 ust. 2 Prawa przewozowego („przewoźnik wykonujący regularne przewozy osób jest obowiązany w szczególności podać do publicznej wiadomości rozkład jazdy środków transportowych przez zamieszczenie informacji na wszystkich dworcach i przystankach wymienionych w rozkładzie jazdy.”).

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w  Kielcach z 02.03.2023 r. sygn. I SA/Ke 621/22   à zobacz

Istotne znaczenie dla oceny, czy w procesie uchwałodawczym doszło do naruszenia art. 16 ust. 4 ustawy z 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, ma nie tyle wysokość stawek, jakie mógł zastosować organ, ile sama zasada, tj. możliwość ustalenia stawek ze względu na określone kryterium - z uwzględnieniem niedyskryminujących zasad i odpowiednie odniesienie się do tej kwestii czy to w uzasadnieniu samej uchwały, czy też w dokumentacji towarzyszącej jej podjęciu.

 

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody  Podlaskiego z 06.03.2023 r. NK-II.4131.58.2023.ES à zobacz

Delegacja ustawowa nie przyznaje uprawnienia do regulowania wymaganych załączników do wniosku o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, bo normuje to art. 32 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Rada Miasta zobowiązała przedsiębiorców korzystających z przystanku do powiadamiania zarządzającego przystankami o zamiarze zmiany rozkładu jazdy i ilości przystanków z których korzysta.

Obowiązek zgłaszania organizatorowi zmian dotyczących rozkładu jazdy spoczywa na przewoźniku i operatorze na podstawie art. 34 ust. 1 Prawa przewozowego. W związku z powyższym, regulacja tej materii w uchwale i to w sposób odmienny od regulacji ustawowej, stanowi niedopuszczalną modyfikację normy znajdującej się w akcie prawnym wyższego rzędu.

 

AKTUALNOŚCI I PUBLIKACJE BRANŻOWE

 

Krzysztof Bałękowski, Komunikacja podmiejska kością niezgody wśród samorządów, „Gazeta Prawna” z 20.03.2023 r. à zobacz

Miasta chcą, aby z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych był dofinansowywany również transport podmiejski. Powiaty sprzeciwiają się tej zmianie.

Ze względu na tę różnicę zdań strona samorządowa odstąpiła od opiniowania nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (UD18), która wprowadza również zmiany w funkcjonowaniu Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA).

 

Michal Kołtuniak, Przesiadka z samochodu do autobusu lub na rower na oświetlonej ulicy „Rzeczpospolita” z 28.03.2023 r.  à zobacz

Blisko 10 mln zł pozostało do rozdysponowania na inwestycje służące ekologicznej mobilności, w tym mobilności miejskiej. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane do 24 kwietnia.

 

Nadia Senkowska, Brak biletu to nie zawsze zła wola „Rzeczpospolita” z 29.03.2023 r. à zobacz

Za problem z biletomatem powinna odpowiadać gmina organizująca komunikację miejską, a nie pasażer autobusu.

 

Autor: radca prawny Jędrzej Klatka

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/