NEWSLETTER GRUDZIEŃ 2022 r.

PRAWO TRANSPORTOWE NEWSLETTER GRUDZIEŃ 2022 r.

 1. NOWE PRZEPISY

W dniu 30.11.2022 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2464 został opublikowany tekst jednolity ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej → zobacz

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. poz. 2666) → zobacz

⇒ W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 78 w ust. 1, w art.79 w ust. 1 i 2, w art. 80, w art. 82 w ust. 2 oraz w art. 87 w ust. 1 i 3 wyrazy "31 grudnia 2022 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2023 r.";

2) w art. 78 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2022 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.";

3) użyte w art. 81, w art. 85 w ust. 2 oraz w art. 90 wyrazy "1 stycznia 2023 r." zastępuje się wyrazami "1 stycznia 2024 r.".

 

W dniu 01.12.2022 r. Sejm uchwalił nowelizacje kodeksu pracy. Poprawki Senatu z 15.12.2022 r. nie zostały jeszcze rozpatrzone przez Sejm  → zobacz

 • Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia, pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników (nowy art. 221c kodeksu pracy).
 • Kontrola trzeźwości obejmuje badanie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego za pomocą urządzenia posiadającego ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie (nowy art. 221c § 4 kodeksu pracy).
 • Wprowadzenie kontroli trzeźwości, grupę lub grupy pracowników objętych kontrolą trzeźwości i sposób przeprowadzania kontroli trzeźwości, w tym rodzaj urządzenia wykorzystywanego do kontroli, czas i częstotliwość jej przeprowadzania, ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. (nowy art. 221c § 10 kodeksu pracy).

 

2. PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW

W dniu 02.12.2022 r. sejmowa Komisja ds. Petycji wniosła projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, który przewiduje przyznanie strażnikom gminnym (miejskim) prawa do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec kierującego pojazdem nieuprawnionym do poruszania się po wyznaczonym przez zarządcę drogi pasie ruchu dla autobusów → zobacz

 

3. ORZECZNICTWO

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 15.11.2022 r. sygn.. I SA/Łd 549/22 → zobacz

 • Operator otrzymuje rekompensatę od organizatora, lecz wysokość otrzymywanej rekompensaty nie ma wpływu na odpłatność pasażerów.
 • spór dotyczył tego, czy rekompensata otrzymywana przez przewoźnika od jednostek samorządu terytorialnego w związku z organizacją i prowadzeniem na ich rzecz publicznego transportu zbiorowego, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 • WSA uznał, że refundacja, którą otrzymuje przewoźnik od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień, nie jest związana z ceną sprzedawanych biletów. Nie może więc być zaliczana do podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Nie ma bowiem bezpośredniego wpływu na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych usług.
 • dotacja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli brak jest elementu bezpośredniego związku dotacji z ceną biletu.

 

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z 02.12. 2022 r.: NP-II.4131.1.279.2022.7 → zobacz

 • Rada Gminy Piaski podjęła uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Piaski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. W § 3 ust. 3 załącznika nr 2 do uchwały zapisano: "Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych, bez zgody Gminy Piaski, rozmieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób".
 • Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność uchwały w zakresie zwrotu "bez zgody Gminy Piaski, rozmieszczania plakatów i ogłoszeń” ponieważ rozmieszczanie plakatów i ogłoszeń, objęte jest sankcją z Kodeksu wykroczeń. Zatem ustanowienie zakazu w uchwale Rady Gminy w sytuacji gdy brak jest podstaw prawnych do jego ustalenia, przy jednoczesnym uregulowaniu go w Kodeksie wykroczeń, stanowi istotne naruszenie prawa.

 

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z 02.12. 2022 r. znak PNK.I.4130.186.2022 → zobacz

 • Rada Miejska Oleśnicy na podstawie art. 39a ust. 3 Prawa oświatowego podjęła uchwałę określającą średnią cenę jednostki paliwa na rok szkolny 2022/2023, stanowiącą podstawę do zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży oraz rodziców do placówek oświatowych.
 • W § 1 uchwały w pkt 1, 2 i 3 ustalono średnią stawkę ceny paliwa dla oleju napędowego, benzyny oraz gazu LPG.
 • Wojewoda Świętokrzyski unieważnił całą uchwałę ponieważ ustalenie stawek według kryterium rodzaju paliwa, na który pojazd jest napędzany, jest niezgodne z treścią przepisu art. 39a ust. 3 Prawa oświatowego.

 

4. AKTUALNOŚCI I PUBLIKACJE BRANŻOWE

 

Marcin Nagórek, Uchwały i umowy na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół powinny obowiązywać z datą wsteczną „Gazeta Prawna” z 30.11.2022 r. str. C3 → zobacz

 • pod koniec października br. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zwrotu kosztów przewozów dzieci niepełnosprawnych. Niebawem rada gminy określi nową stawkę za 1 km przejazdu. Jest wątpliwość, z jaką datą należy stosować wyższe stawki, bo z jednej strony ustawa (a więc i nowe stawki) weszła w życie już 27 października 2022 r., a z drugiej strony przepisy mówią, że gminy mają 60 dni na dostosowanie umów między gminą a rodzicami.
 • nowe postanowienia umów powinny być stosowane od 27 października 2022 r., czyli wstecznie.

 

Piotr Szymaniak, Nieuchwytne przekroczenia czasu pracy za kółkiem „Gazeta Prawna” z 01.12.2022 r. str. B5 → zobacz

 • Niedawny wypadek autokaru we Wrocławiu uwidocznił lukę w przepisach mających zapobiegać przemęczeniu kierowców. Jeśli pracują w dwóch firmach, trudno ich skontrolować.
 • Kierowcy mogą pracować na dwóch etatach, to nie jest zabronione, pod warunkiem że obydwie firmy, dla których wykonują przewozy, zostały o tym poinformowane.
 • Zgodnie z art. 24 ustawy o czasie pracy kierowców pracodawca jest obowiązany poinformować kierowców o obowiązujących ich przepisach z zakresu czasu pracy w sposób przyjęty u danego pracodawcy oraz uzyskać od kierowcy oświadczenie na piśmie o:
 • wymiarze zatrudnienia albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy,
 • przeciętnej tygodniowej liczbie godzin wykonywanych przewozów drogowych lub innych czynności, na innej podstawie niż stosunek pracy, albo o ich niewykonywaniu.

 

Katarzyna Gruszecka-Spychała, Świat jest zaplanowany pod facetów „Gazeta Prawna” z 02-04.12.2022 r. str. A5 → zobacz

 • w większości miast świata transport publiczny jest skrojony raczej pod potrzeby męskie niż kobiece, w układzie gwiaździstym.
 • połączenia autobusowe dają wyższy komfort przemieszczającemu się z punktu praca do punktu dom mężczyźnie, niż kobiecie, która na trasie ma zakupy do zrobienia i dziecko

do odebrania z przedszkola.

 

Autor: radca prawny Jędrzej Klatka

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

 • Znaczniki HTML niedozwolone.
 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
 • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Kategorie

Typ treści:
Leksykon: