Jakie organy wykonują zadania Inspekcji Transportu Drogowego określone w ustawy o transporcie drogowym?

Zadania Inspekcji Transportu Drogowego określone w ustawie o transporcie drogowym wykonują następujące organy:

  1. Główny Inspektor Transportu Drogowego;
  2. wojewoda działający za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora transportu drogowego, jako kierownika wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego wchodzącej w skład wojewódzkiej administracji zespolonej.

(art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym)

Jak podmiot jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym?

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym organizatorem publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym jest minister właściwy do spraw transportu.

Jak należy rozumieć określenie „operator publicznego transportu zbiorowego”?

Jak stanowi przepis art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 13 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 r., Nr 5, poz. 13), dalej „ustawa o publicznym transporcie zbiorowym”, przez operatora publicznego transportu zbiorowego samorządowy zakład budżetowy oraz przedsiębiorcę uprawnionego do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, który zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na linii komunikacyjnej określonej w umowie.

Jakie jest przeznaczenie opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego?

Zgodnie z art. 16 ust. 4 i 7 w zw. z art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego stanowią dochód właściwej jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na:

Strony