Jaki podmiot nakłada karę pieniężną na operatora lub przewoźnika?

Jaki podmiot nakłada karę pieniężną na operatora lub przewoźnika, który nie przekazał organizatorowi, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, informacji o liczbie i sposobie załatwienia skarg i reklamacji składanych przez pasażerów w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz informacji o liczbie i wysokości przyznanych odszkodowań?

Jakie są uprawnienia przewoźników lub organizatorów publicznego transportu zbiorowego albo osób przez nich upoważnionych w zakresie kontroli dokumentów przewozu osób i bagażu?

Z dniem 1 marca 2011 r. weszła w życie wprowadzona na podstawie art. 66 pkt. 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 r., Nr 5, poz. 13), dalej „ustawa o publicznym transporcie zbiorowym”, zmiana przepisów art. 33a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz. U. 2000 r., Nr 50, poz. 601 z późn. zm.), dalej „ustawa Prawo przewozowe”.

Jakie podmioty są uprawnione do kontroli zaświadczeń potwierdzających posiadanie przez operatora uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego na danej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej?

Jak stanowi przepis art. 45 ust. 1 w zw. z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 r., Nr 5, poz. 13), dalej „ustawa o publicznym transporcie zbiorowym”, do kontroli zaświadczeń potwierdzającej posiadanie przez operatora uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego na danej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej oraz warunków realizacji przewozów w nich określonych są uprawnieni:

Jaki jest termin przekazania organizatorowi informacji o liczbie i sposobie załatwienia skarg i reklamacji składanych przez pasażerów?

W jakim terminie operator i przewoźnik są zobowiązani przekazywać organizatorowi informację o liczbie i sposobie załatwienia skarg i reklamacji składanych przez pasażerów w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz informację o liczbie i wysokości przyznanych odszkodowań?

Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków

Wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym wymaga uzyskania zezwolenia. Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o wydanie tego zezwolenia jest zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi. Forma tego uzgodnienia nie jest w przepisach określona, przy czym w orzecznictwie podkreśla się, iż nie jest to uzgodnienie o jakim mowa w art.

Czy od przewoźników świadczących usługi przewozowe na rzecz hipermarketów może być pobierana opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych ustalona w drodze uchwały rady gminy?

Zgodnie z brzmieniem art. 16 ust. 4 zdanie pierwsze ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 11), dalej „ustawa o publicznym transporcie zbiorowym”, za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty.

Strony