Przejdź do treści

NEWSLETTER GRUDZIEŃ 2021 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER GRUDZIEŃ   2021 r.   1. NOWE PRZEPISY Nowelizacja ustawy o elektromobilności została ogłoszona w dniu 09.12.2021 r. w Dz. U. 2021 r. poz. 2269  zobacz Zamawiający zapewnia, aby udział autobusów zaliczanych do kategorii M3, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2018/858, klasy I i klasy A, o których mowa w art. 3 pkt 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r.

NEWSLETTER LISTOPAD 2021 r.

NOWE PRZEPISY W dniu 17 listopada 2021 r. Sejm uchwalił nowelizację ustaw Prawo o ruchu drogowym, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zobacz dopłata 3,00 zł do 1 wozokilometra będzie obowiązywać do 31 grudnia 2022 r.   PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW W dniu 25 października 2021 r. Minister Infrastruktury przedstawił projekt Rozporządzenia w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy zobacz projekt wykonuje delegację ustawową z art.

NEWSLETTER PAŹDZIERNIK 2021 r.

1. NOWE PRZEPISY W dniu 14 października 2021 r. Sejm uchwalił nowelizację Prawa o ruchu drogowym à zobacz. Ustawa została przekazana do Senatu. zgodnie z nowym art. 66 ust. 1a „Pojazdy kategorii M2 oraz M3 powinny być wyposażone w homologowany ogranicznik prędkości ograniczający maksymalną prędkość tych pojazdów do 100 km/h, pojazdy kategorii N2 oraz N3 powinny być wyposażone w homologowany ogranicznik prędkości ograniczający maksymalną prędkość tych pojazdów do 90 km/h.

NEWSLETTER SIERPIEŃ - WRZESIEŃ 2021 r.

1. NOWE PRZEPISY W okresie letnim nie zostały ogłoszone żadne nowe przepisy obowiązujące na terytorium całego kraju, które należałoby w tym miejscu wymienić 2. PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW W dniu 8 września 2021 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw.

NEWSLETTER LIPIEC 2021 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER LIPIEC  2021 r. 1. NOWE PRZEPISY W lipcu 2021 r. nie zostały opublikowane żadne nowe przepisy, o których należałoby wspomnieć w tym newsletterze. 2. PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW Projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 21 lipca 2021 r.

NEWSLETTER CZERWIEC 2021 r.

1. NOWE PRZEPISY Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz. U. 2021 r. poz. 1013 zobacz 6 czerwca 2021 r. środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.

NEWSLETTER MAJ 2021 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER MAJ  2021 r. NOWE PRZEPISY Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [Dz. U. 2021 r. poz. 861]  zobacz Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r., w przypadku gdy przemieszczanie się następuje środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.

NEWSLETTER KWIECIEŃ 2021 r.

NOWE PRZEPISY W „Dzienniku Ustaw” z 25.03.2021 r. pod poz. 541 zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi   (Dz. U. 2021 r. poz. 541. zobacz   Ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości Dz. U. 2021 r. poz. 223 zmieniła art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.

NEWSLETTER MARZEC 2021 r.

1. NOWE PRZEPISY Ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 223).  zobacz ustawa wprowadziła nowe kryterium, które bierze pod uwagę Wojewoda podczas rozpatrywania wniosków o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej: zapewnienie dostępności komunikacyjnej terenów objętych przedsięwzięciami lub inwestycjami powiązanymi z przedsięwzięciem infrastrukturalnym, o których mowa w art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER LUTY 2021 r.

1. NOWE PRZEPISY Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. 2021 r. poz. 159], dodała art. 9a do ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1777): zobacz   „1.